http://www.xici.net/d165554902.htm 1 332 2012-03-09 19:45:11

五老、六司、七元、八极、九曜、十都

中元节 发表于:12-03-09 19:45
五方五老 南方南极观音  东方崇恩圣帝  三岛十洲仙翁东华大帝君  北方北极玄灵斗姆元君 中央黄极黄角大仙 ------------------------------------------------------------ 南斗六司 南斗第一天府司命上将镇国真君 南斗第二天相司禄上相镇岳真君 南斗第三天梁延寿保命真君 南斗第四天同益筭保生真君  南斗第五天枢度厄文昌链魂真君  南斗第六天机上生监薄大理真君 -------------------------------------------------------------------- 道教称北斗七星为七元解厄星君,居北斗七宫,即: 天枢宫贪狼星君 天璇宫巨门星君 天玑宫禄存星君 天权宫文曲星君 玉衡宫廉贞星君 开阳宫武曲星君 摇光宫破军星君 -------------------------------------------------------------------- 八极应该并不特指顶哪位神灵,指的是八个方向:坎.离.克.震.巽.乾.坤.艮 -------------------------------------------------------------------- 九曜是指 日曜、月曜、火曜、水曜、 木曜、金曜、土曜、罗侯及计都 -------------------------------------------------------------------- 十都应该指的是十殿阎君 第 一 殿 秦 广 王 蒋,专 司 人 间 寿 夭 生 死 , 统 管 吉 凶 。 第 二 殿 楚 江 王 历。专 司 活 大 地 狱 , 即 寒 冰 地 狱 。 第 三 殿 宋 帝 王 余 , 专 司 黑 绳 大 地 狱 。 第 四 殿 五 官 王 吕 , 专 司 合 大 地 狱 , 即 血 池 地 狱 。 第 五 殿 阎 罗 王 包 , 专 司 叫 唤 大 地 狱 第 六 殿 卞 城 王 毕 , 专 司 大 叫 唤 大 地 狱 及 枉 死 城 。 第 七 殿 泰 山 王 董 , 专 司 热 闹 地 狱 , 即 肉 酱 地 狱 。 第 八 殿 都 市 王 黄 , 专 司 大 热 闹 大 地 狱 , 即 闷 锅 地 狱 。 第 九 殿 平 等 王 陆 , 专 司 铁 网 阿 鼻 地 狱 。 第 十 殿 转 轮 王 薛 , 专 司 各 殿 解 到 鬼 魂 , 区 别 善 恶 , 核 定 等 级 , 发 往 投 生。